Conformity Of Production (COP)

Voor het verkrijgen van een typegoedkeuring moet ook het produktieproces onder de loep worden genomen.

Bij de afgifte van EG-goedkeuringen dient de goedkeuringsautoriteit (RDW, KBA, etc.) te verifiëren welke maatregelen door de fabrikant genomen zijn om zeker te stellen dat de geproduceerde voertuigen/onderdelen/systemen daadwerkelijk overeenkomen met de te verlenen typegoedkeuring, zowel qua technische specificaties als qua prestaties en eventuele markeringen.

Hiertoe voert de autoriteit een audit uit waarin de nadruk ligt op de beheersing van de produktie- en andere processen in relatie tot de wettelijke aspecten van de produkten.

Doorgaans dient hiertoe o.a. een specifieke COP-procedure uitgewerkt te worden alsmede één of meerdere controleplannen (per EG-deelrichtlijn of gecombineerd). Wanneer geen ISO-9000-certificering o.i.d. aanwezig is zal alsnog een soort kwaliteitshandboek cq. bedrijfsbeschrijving opgesteld moeten worden.

Na ontvangst van alle vereiste documenten zal de goedkeuringsautoriteit een zgn. ‘initial assessment’-audit uitvoeren waarna — bij positief resultaat — aan de fabrikant een zgn. ‘Compliance Statement’ (de COP-bedrijfserkenning) kan worden verleend voor de betreffende EG-onderwerpen. In de toekomst (om de ca. 1 of 2 jaar) zullen dan nog vervolgbezoeken (COP-audits) en zonodig steekproeven plaats vinden.

Dienstverlening OttoMotive

Op COP-gebied kan de ondersteuning door OttoMotive concreet bestaan uit:

Hoofdmenu